Od ledna 2020 nabízíme pečujícím osobám vzdělávání a podpůrné služby:

V případě zájmu nás kontaktujte koordinátorku na info@veruheul-centre.com.

Ambulatní Snoezelen

Jedná se o speciálně vybavený prostor, který je vytvořen jako stimulující prostředí se speciálně navrženými pomůckami, které umožňují maximální fyzickou i psychickou relaxaci a vedou k celkovému uvolnění. Terapie bude pro rodiče vytvořena na míru.

Vzdělávání (školení)

Vzdělávání bude zaměřeno především na oblast speciální výživy, kterou většina závislých osob s postižením potřebuje.

Kurzy povede výživová poradkyně a budou zaměřeny na tvorbu jídelníčků, volbu vhodných potravin a vhodnou úpravu potravin. 

Dále budou organizovány přednášky na témata:

  • Rozvoj psychomotoriky (jak dohnat psychomotorický vývoj)
  • Rozvoj kognice a kognitivní tréning (jak rozvíjet a trénovat myšlení dítěte s hendikepem)
  • Funkční poruchy mozku, Kinestetika (cvičení na páteř, jak manipulovat, přenášet a manipulovat osobu s postižením)

Případové studie (case management)

Do případových studií budou zapojeni peer konzultanti – jsou to osoby, které samy pečovaly o závislou osobu s hendikepem a tuto péči již ukončily nebo ještě stále pečují a chtějí se podělit o své zkušenosti, poradit ostatním, sdílet s nimi jejich problémy. Mohou tak pomoci rodičům/pečujícím osobám svými radami, jak pečovat, anebo jak využívat návazné služby, které mohou pomoci při péči, jak vyplňovat různé dotazníky a formuláře, kterými se žádá o určení mobility, o příspěvky pojišťoven např. na kompenzační pomůcky, rady, jak postupovat při specifické léčbě apod.

Svépomocné skupiny

Za účasti Metodika projektu a případně též Peer konzultanta bude probíhat diskuse na aktuální témata, která pečující osoby tíží. Bude se jednat o témata volná, která odpovídají jejich potřebám.

Předpokládá se výměna zkušeností s péčí s finanční podporou, výměna kompenzačních pomůcek.

Smyslem je vytvořit skupinu lidí se stejným nebo podobným osudem, kteří si mohou vzájemně pomáhat, sdílet své zkušenosti.

Péče o závislou osobu

Po dobu účasti rodiče na výše popsaných aktivitách bude zajištěna péče o osobu s hendikepem, o kterou trvale pečujete.

Hlídání bude probíhat ve speciální místnosti vybavené kompenzačními pomůckami, polohovacími lůžky, nástroji a zařízením pro stimulaci hendikepovaných osob. Péči o Vaše blízké bude zajišťovat pracovník v sociálních službách, proškolený právě na péči o osoby s hendikepem. O hlídání, předání a převzetí hendikepované osoby bude vedena evidence.

Při využití této služby je rodič povinen specifikovat zdravotní stav osoby, o kterou pečuje, včetně medikace a rizik, které mohou při péči vzniknout.